Polityka prywatności formularza rekrutacyjnego do Stowarzyszenia “Nowa Generacja Młodych” oraz korzystania ze strony internetowej nowageneracja.org

Postanowienia ogólne

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) Administrator danych osobowych przedstawia niniejszym informację o przetwarzaniu danych osobowych wprowadzanych za pośrednictwem formularza zawartego na niniejszej stronie internetowej związanych z rekrutacją do Stowarzyszenia “Nowa Generacja Młodych” – w rejestracji  (dalej jako: Rekrutacja) oraz korzystania z ze strony internetowej nowageneracja.org .

Cele przetwarzania danych osobowych uczestników rekrutacji (zwanych dalej: Uczestnikami)

 1. Dane osobowe Uczestników podane w formularzu rejestracyjnym mogą być przetwarzane:

 • w celu przeprowadzenia rekrutacji do Stowarzyszenia “Nowa Generacja Młodych” – w rejestracji (dalej odpowiednio: “Rekrutacja” i “Stowarzyszenie”) – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • w celu dostarczania im przez Administratora lub współadministratorów drogą elektroniczną wiadomości zawierających informacje o przebiegu rekrutacji oraz sposobach komunikacji Uczestników z Administratorem lub współadministratorami, a także pomiędzy Uczestnikami, z zastrzeżeniem, że dane osobowe Uczestników nie są przekazywane przez Administratora lub współadministratorów innym uczestnikom – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Podanie danych wymaganych w formularzu jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Rekrutacji.  
 2. Rekrutacja do Stowarzyszenia rozpoczyna się z momentem podania danych osobowych wymaganych w formularzu i trwa do momentu określonego w dalszych postanowieniach. 

Okres przechowywania danych, odbiorcy danych

 1. Administrator oraz współadministratorzy będą przechowywali i przetwarzali dane osobowe podane w formularzu wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji do Stowarzyszenia. Dalsze przetwarzanie i gromadzenie danych będzie się odbywało na podstawie odrębnej zgody.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane w określonych wyżej celach będą przechowywane do momentu zakończenia procesu Rekrutacji tj. wstąpienia do Stowarzyszenia lub rezygnacji z uczestnictwa w procesie Rekrutacji wyrażonej Administratorowi lub współadministratorą w formie stosownej wiadomości elektronicznej przesłanej na wskazane w niniejszej Polityce Prywatności dane kontaktowe bądź przez okres roku od przesłania swoich danych osobowych za pośrednictwem formularza, którego dotyczy niniejsza Polityka Prywatności. Po upływie wskazanych wyżej okresów dane osobowe zostaną usunięte przez Administratora i współadministratorów.
 3. Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od osób, których dotyczą i mogą być przekazywane współadministratorom, o których mowa powyżej, a także podmiotom świadczącym usługi IT oraz dostawcom systemów informatycznych na rzecz Administratora lub współadministratorów.

Administratorzy danych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Rekrutacją jest Stowarzyszenie „Nowa Generacja Młodych”.

Kontakt możliwy jest poprzez e-mail: kontakt@nowageneracja.org .

 

Informacja o cookies

 1. Strona internetowa pod adresem https://nowageneracja.org wykorzystuje pliki cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej oraz w celach statystycznych. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, między innymi pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego (komputerze, telefonie, itp.). Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Stosujemy pliki cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika – pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tam samym zostać uznane za dane osobowe. Dane te będą przetwarzane przez Administratora we wskazanych powyżej celach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, jakim jest umożliwienie prawidłowego działania i kontrolowania ruchu na stronie internetowej. Dane będą przetwarzane jedynie przez czas istnienia uzasadnionego interesu po stronie Administratora.
 3. Każdy użytkownik może zarządzać cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, w tym zablokować przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym. Niektóre zmiany dokonane przez użytkownika w zakresie zarządzania plikami cookies mogą wpłynąć na działanie i wyświetlanie wszystkich treści na stronie internetowej.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 2. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres e-mail Administratora, tj: sekretarz@nowageneracja.org .
 3. Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec innego niż ww. przetwarzania swoich danych osobowych. W takim przypadku Administrator, ani współadministatorzy nie będa przetwarzali Państwa danych, chyba że wykażą istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych, ale nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, ani nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 5. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Polityka prywatności formularza rekrutacyjnego do Stowarzyszenia “Nowa Generacja Młodych” oraz korzystania ze strony internetowej nowageneracja.org

Postanowienia ogólne

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) Administrator danych osobowych przedstawia niniejszym informację o przetwarzaniu danych osobowych wprowadzanych za pośrednictwem formularza zawartego na niniejszej stronie internetowej związanych z rekrutacją do Stowarzyszenia “Nowa Generacja Młodych” – w rejestracji  (dalej jako: Rekrutacja) oraz korzystania z ze strony internetowej nowageneracja.org .

Cele przetwarzania danych osobowych uczestników rekrutacji (zwanych dalej: Uczestnikami)

 1. Dane osobowe Uczestników podane w formularzu rejestracyjnym mogą być przetwarzane:

 • w celu przeprowadzenia rekrutacji do Stowarzyszenia “Nowa Generacja Młodych” – w rejestracji (dalej odpowiednio: “Rekrutacja” i “Stowarzyszenie”) – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • w celu dostarczania im przez Administratora lub współadministratorów drogą elektroniczną wiadomości zawierających informacje o przebiegu rekrutacji oraz sposobach komunikacji Uczestników z Administratorem lub współadministratorami, a także pomiędzy Uczestnikami, z zastrzeżeniem, że dane osobowe Uczestników nie są przekazywane przez Administratora lub współadministratorów innym uczestnikom – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Podanie danych wymaganych w formularzu jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Rekrutacji.  
 2. Rekrutacja do Stowarzyszenia rozpoczyna się z momentem podania danych osobowych wymaganych w formularzu i trwa do momentu określonego w dalszych postanowieniach. 

Okres przechowywania danych, odbiorcy danych

 1. Administrator oraz współadministratorzy będą przechowywali i przetwarzali dane osobowe podane w formularzu wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji do Stowarzyszenia. Dalsze przetwarzanie i gromadzenie danych będzie się odbywało na podstawie odrębnej zgody.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane w określonych wyżej celach będą przechowywane do momentu zakończenia procesu Rekrutacji tj. wstąpienia do Stowarzyszenia lub rezygnacji z uczestnictwa w procesie Rekrutacji wyrażonej Administratorowi lub współadministratorą w formie stosownej wiadomości elektronicznej przesłanej na wskazane w niniejszej Polityce Prywatności dane kontaktowe bądź przez okres roku od przesłania swoich danych osobowych za pośrednictwem formularza, którego dotyczy niniejsza Polityka Prywatności. Po upływie wskazanych wyżej okresów dane osobowe zostaną usunięte przez Administratora i współadministratorów.
 3. Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od osób, których dotyczą i mogą być przekazywane współadministratorom, o których mowa powyżej, a także podmiotom świadczącym usługi IT oraz dostawcom systemów informatycznych na rzecz Administratora lub współadministratorów.

Administratorzy danych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Rekrutacją jest Stowarzyszenie „Nowa Generacja Młodych”.

Kontakt możliwy jest poprzez e-mail: kontakt@nowageneracja.org .

 

Informacja o cookies

 1. Strona internetowa pod adresem https://nowageneracja.org wykorzystuje pliki cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej oraz w celach statystycznych. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, między innymi pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego (komputerze, telefonie, itp.). Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Stosujemy pliki cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika – pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tam samym zostać uznane za dane osobowe. Dane te będą przetwarzane przez Administratora we wskazanych powyżej celach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, jakim jest umożliwienie prawidłowego działania i kontrolowania ruchu na stronie internetowej. Dane będą przetwarzane jedynie przez czas istnienia uzasadnionego interesu po stronie Administratora.
 3. Każdy użytkownik może zarządzać cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, w tym zablokować przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym. Niektóre zmiany dokonane przez użytkownika w zakresie zarządzania plikami cookies mogą wpłynąć na działanie i wyświetlanie wszystkich treści na stronie internetowej.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 2. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres e-mail Administratora, tj: sekretarz@nowageneracja.org .
 3. Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec innego niż ww. przetwarzania swoich danych osobowych. W takim przypadku Administrator, ani współadministatorzy nie będa przetwarzali Państwa danych, chyba że wykażą istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych, ale nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, ani nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 5. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).