O nas

Stowarzyszenie Nowa Generacja powstało z inicjatywy młodych ludzi chcących współtworzyć nowoczesną organizację na miarę europejskich ruchów młodzieżowych. Wspólne spotkania i rozmowy podczas Campus Polska Przyszłości i Meetup’ów organizowanych w całej Polsce przerodziły się w oddolny projekt łączący młodych aktywistów.

Konwencja założycielska Stowarzyszenia Nowa Generacja Młodych, 2023, Warszawa

Działamy w całej Polsce!

Cele statutowe Nowej Generacji

Aktywizacja ludzi młodych w życiu publicznym oraz wspieranie ich w zdobywaniu kwalifikacji umożliwiających pełnienie funkcji społecznych, politycznych i zawodowych;

Rozwój Rzeczpospolitej Polskiej jako demokratycznego państwa prawa, umacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej, a także rozpowszechnianie wśród społeczeństwa postaw patriotycznych i proeuropejskich;

Wspieranie współpracy międzynarodowej oraz zwiększanie świadomości dotyczącej polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa; 

Urzeczywistnianie zasad samorządności, demokracji i praworządności;

Troska o demokrację, prawa człowieka, prawa i wolności obywatelskie oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego; 

Działanie na rzecz równouprawnienia oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie, narodowość, wyznanie lub bezwyznaniowość, orientację seksualną, stan zdrowia czy status społeczny;

Budowanie przyjaznych warunków do tworzenia rodziny i świadomego rodzicielstwa

Ochrona środowiska i przeciwdziałanie negatywnym zmianom klimatycznym;

Zwiększanie świadomości dotyczącej zdrowego stylu życia, w tym ochrony zdrowia psychicznego;

Ochrona praw osób z niepełnosprawnością; 

Promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki;

Promocja kultury.